Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op aankopen gedaan vanaf 01.11.2022

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

Artikel 1 | Definities

De ondernemer: de CBW-erkende verkoper/ opdrachtnemer,  deelnemer aan de SG CBW, die met de afnemer een overeenkomst  aangaat of wil aangaan;  

De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de  ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;  De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van  een beroep of bedrijf;  

De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van  een beroep of bedrijf;  

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of  halfgerede producten aan de afnemer;  

Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking  stellen van de producten en/of het werk;  

Overeenkomst op Afstand: de overeenkomst met een consument  waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend  gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor  communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW  (bijv. webwinkel of postorder);  

Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een  overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan  in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel  6:230g lid 1f BW (bijv. bij consumenten thuis, op sommige beurzen  of op straat);  

SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is met de  uitvoering en handhaving van de consumentenregelingen als  bedoeld in de artikelen 19 en 21 van deze voorwaarden;  Deelnemer SG CBW: de CBW-erkende ondernemer die zichzelf of een  of meer van zijn filialen/ werkmaatschappijen heeft aangesloten bij de  Stichting Garantieregelingen CBW;  

Aanbetaling: de door afnemer bij het sluiten van de overeenkomst  verrichte betaling van een deel van de overeengekomen prijs;  Vooruitbetaling: een betaling van (een deel van) de koopsom vóór  levering bij de afnemer; 

Product: roerende zaak, ook als deze digitale elementen bevat; Digitale elementen: digitale inhoud of een digitale dienst, verwerkt  in een product of daarmee onderling verbonden, zonder welke het  product zijn functies niet kan vervullen; 

Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend materiaal;  Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden  uitgevoerd;  

Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen  de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde  reparatiemateriaal van de ondervloer.  

Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en  bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten; 

Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen,  bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist monteren van  het product;  

Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product  dan wel onderdelen daarvan; 

Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden,  het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels; 

Geschillenbeslechter: de onafhankelijke instantie aan wie de SG CBW  de behandeling van geschillen heeft uitbesteed.  

 

Artikel 2 | Geldigheid 

Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door CBW erkende woonwinkels en uitsluitend voor de levering van producten  en/of diensten op gebied van woninginrichting.  

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in de situatie van  een transactie tussen:  

een in Nederland gevestigde en zaakdoende CBW-erkende  ondernemer met een afnemer  

• een in het buitenland gevestigde en zaakdoende CBW-erkende  ondernemer met een in Nederland gevestigde afnemer. 

 

Artikel 3 | Intellectueel eigendom 

1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op  o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen  en modellen. Als de ondernemer dat vraagt, moet de afnemer ze  direct teruggeven. Als de ondernemer daarnaast nog andere wettelijke  rechten heeft, kan hij die opeisen.  

2. Afnemer mag aanduidingen over rechten van intellectueel  eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking  gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.  

3. Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop intellectuele  eigendomsrechten rusten niet verveelvoudigen, openbaar  maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de  ondernemer.  

 

Artikel 4 | Offerte 

1. Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij  uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer  verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en  eventueel door de ondernemer gedane metingen. De afnemer moet  daarbij de ondernemer informeren over feiten en/of omstandigheden  die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor  zover van belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel 7 en 8).  Bij vloeren houdt de ondernemer bij het meten van de oppervlakten  de grootste lengte- en breedtematen aan, daarbij rekening houdend  met de verpakkingseenheden zoals die bij leveranciers besteld  moeten worden (strekkende meters tapijt, pakken laminaat, volledige  lengte plinten e.d.). Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven  van maten en gewichten en stalen en modellen afkomstig van de  ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.  

2. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren  producten en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs,  de levertijd, de betalingscondities en de risico’s voor beide partijen.  Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg daarover en  informatie over de levertijd na afroep, zoals genoemd in artikel 6 lid  6. De offerte geeft de prijs van de materialen en de manier waarop  de prijs voor het uit te voeren werk wordt berekend. Er zijn twee  manieren: aanneemsom of regie. Bij aanneemsom spreken partijen  een vast bedrag af waarvoor het werk zal worden uitgevoerd. Bij  regie geeft de ondernemer nauwkeurig op wat de prijs bepaalt (bijv.  uurtarief en prijzen van de benodigde materialen). De ondernemer  kan op verzoek van de afnemer een richtprijs geven, dat is een  schatting van de totale kosten. De offerte vermeldt als er sprake is  van bijkomende kosten zoals vracht-, leverings-, montage-, betaal- of  portokosten. 

3. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet  onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt, kan dit  prijsverhogend werken (zie ook artikel 13).  

4. De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer de  werkzaamheden goed kan uitvoeren.  

5. Als de afnemer de offerte niet accepteert, mag de ondernemer  de kosten van het opstellen van de offerte in rekening brengen,  maar alleen als de afnemer bij of voor het aanvragen van de  offerte aantoonbaar is gewezen op de (hoogte van de) kosten. De  afnemer wordt eigenaar van de offerte en eventuele tekeningen bij  betaling van

 

Artikel 5 | Overeenkomst

(voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte of op afstand: zie  artikel 18)  

1. De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst met  een consument een aanbetaling vragen. Bij een zakelijke afnemer  (niet consument) gelden geen maximum percentages. Bij een  consument is de hoogte van het maximum percentage afhankelijk  van het product.  

2. De maximale aanbetaling voor consumenten is 25%, behalve bij  onderstaande producten waarvoor 15% het maximum is:  a. keukens/badkamers/sanitaire artikelen en/of onderdelen daarvan,  en/of daarmee verband houdende werkzaamheden;  

b. parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum, PVC,  traprenovatie, natuurstenen-, grind-, (grind)tegel-, giet-, beton-,  betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband met deze  producten te verrichten werkzaamheden.  

c. eventuele overige productgroepen en/of diensten, als die staan  vermeld op www.cbw-erkend.nl. 

3. Op de aanbetalingspercentages genoemd in lid 2 is de  aanbetalingsregeling van artikel 19 van toepassing. Dit geldt niet bij  een overeenkomst op afstand.  

4. Bij een overeenkomst op afstand gelden geen maximale  aanbetalingspercentages, behoudens de wettelijke beperkingen zoals  omschreven in artikel 11 lid 2.  

5. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden  doorberekend.  

6. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten  van de overeenkomst maar voor levering, geldt:  

• Prijsverhogingen door wettelijke maatregelen (bijv. BTW-verhoging)  kunnen altijd worden doorberekend.  

• Andere prijsverhogingen mogen alleen worden doorberekend  als de koopprijs onder voorbehoud van prijsverhogingen is  afgesproken.  

- Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de  overeenkomst mag de consument kiezen tussen ontbinden van de  koop of akkoord gaan met de prijsverhoging.  

- Bij prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de  overeenkomst vermeldt de ondernemer waarom een prijsverhoging  wordt doorgevoerd en treden partijen in overleg.  

7. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door  bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op  showmodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering. 

8. De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot  de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig  heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te  behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in  onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar  ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald. 

9. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst  geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement,  surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer. 

 10. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de  ondernemer voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de  betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee  verder gaat.  

11. De ondernemer hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen  aan een zakelijke afnemer dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk  is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder  begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te  vergoeden.  

12. De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten  van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet is inbegrepen in  de overeenkomst, mag de ondernemer altijd voorrijkosten rekenen,  behalve bij non-conformiteit.  

 

Artikel 6 | Levertijd 

1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn  verricht of de producten moeten zijn geleverd. De levertijd is vast  tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke levertijd staat. Als geen  levertijd is afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een vaste  levertijd van 30 dagen.  

2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, krijgt de  ondernemer een extra termijn om alsnog te leveren. De extra termijn  is maximaal een maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke  levertijd. Eventuele prijsverhoging binnen deze termijn mogen niet  worden doorberekend.  

3. Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken  levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling  of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen. 

4. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast afgesproken levertijd  is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer  niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade. 

5. Bij een overeenkomst met een consument moet de ondernemer  die schade vergoeden die verband houdt met de overschrijding en  die mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de  schade hem kan worden toegerekend. De consument moet de schade  zo veel mogelijk beperken.  

6. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de consument  besteld wordt door de ondernemer (bestelling op afroep), dan gaat  de afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd lopen vanaf de  afroepdatum. Afroep moet gebeuren binnen negen maanden na  het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders afgesproken. Vindt  er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de ondernemer  de afnemer schriftelijk herinneren en hem maximaal drie maanden  geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn mag de ondernemer  de overeenkomst ontbinden c.q. de overeenkomst als geannuleerd  beschouwen en zijn schade op de afnemer verhalen conform artikel 12.

 

Artikel 7 | Rechten en plichten van de ondernemer

1. De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en zoals  afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden worden goed,  deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.  

2. De ondernemer houdt zich bij de levering van producten en  uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment geldende  wettelijke voorschriften.  

3. De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van de  overeenkomst erop dat de afnemer zorgt voor geschiktheid van de  plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, zoals bijv. dat  er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften. Als de  ondernemer daar niet (tijdig) op wijst, moet hij de door de consument  geleden directe schade en kosten vergoeden en draagt hij zelf zijn  eventuele eigen schade.  

4. De ondernemer wijst de afnemer ook op:  

• onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, bijv.  het werken op een ondeugdelijke ondergrond;  

• het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken, bijv. door de  consument ter beschikking gestelde materialen of hulpmiddelen;  Dit geldt alleen als de ondernemer deze kent of redelijkerwijs hoort te  kennen. Doet de ondernemer dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de  schade, tenzij hem de schade niet is toe te rekenen.  

5. De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de afnemer (zie artikel  8 lid 5), geeft over de noodzaak van het gebruik van bijzondere  hulpmiddelen zoals een lift of een kraan de informatie die van hem  voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen  spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere  hulpmiddelen komt.  

6. De ondernemer zet na de start het werk regelmatig voort. 

7. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door  voor dat werk deskundige personen.  

8. Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor risico van de  consument komen, dan wordt de levertermijn verlengd.  9. Als de afnemer wensen heeft voor geluidsisolatie van een vloer  (bijvoorbeeld in appartementen), dan vraagt de ondernemer aan de  afnemer een verklaring met daarin de gemeten waarde van ondervloer  en dekvloer. Doet de afnemer dat niet of is die niet beschikbaar, dan  waarschuwt de ondernemer de afnemer voor een mogelijk minder  geluidsisolering na oplevering. De ondernemer zorgt ervoor dat hij kan  aantonen dat de geleverde producten het beoogde geluidswerende  effect hebben, bijv. door overlegging van productinformatie van de  leverancier van de tussenvloer. 

 

Artikel 8 | Rechten en plichten van de afnemer 

1. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en  het werk kan verrichten.  

2. De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het werk  benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk  belangrijke gegevens (bijv. de ligging van leidingen) heeft. 

3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor  geschikt is, zoals dat:  

• de ruimte glasdicht is en deugdelijk kan worden afgesloten; 

• vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en losse gedeelten; 

• er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; 

• installatiepunten, leidingen en afvoerpijpen aanwezig zijn conform  de tekening van de ondernemer;  

• er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie  aanwezig is. Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de ondernemer  geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en  draagt hij zijn eventuele eigen schade.  

4. De afnemer draagt het risico voor schade door:  

• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;  

• onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en  werkwijzen;  

• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan; 

• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter  beschikking zijn gesteld. De ondernemer wijst de afnemer wel op de zaken genoemd in lid 4  van artikel 7.  

5. De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere  omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan  noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van  het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer  deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van  bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.  

6. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren  werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat  de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er  toch vertraging ontstaat, dan meldt de afnemer dat tijdig aan de  ondernemer.  

7. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden  plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden  worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van de  ondernemer.  

8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed  bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt  gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.

9. Als de start of de voortgang van het werk vertraagt door  omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de afnemer  de schade die de ondernemer daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend. 

10. De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en  gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk  bevinden.  

11. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer  toch wil dat de ondernemer bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf  aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.  

12. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het verrichten  van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo-voorschriften.  

 

Artikel 9 | Opslag van producten 

1. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden  aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de producten  ondeugdelijk zijn, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een  tweede levering doen. De ondernemer mag na weigering of na tweede  levering opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke  kosten in rekening brengen.  

2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de  ondernemer: a. nakoming van de overeenkomst vorderen en  opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten  rekenen of; b. de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens  de regeling in artikel 12. Naast annuleringskosten mag de ondernemer  ook de opslagkosten rekenen.  

3. Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer  de producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder  berekening van redelijke interne of externe opslagkosten. Hierbij  houdt de ondernemer rekening met de verkoopwaarde van de  producten en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover andere  afspraken gemaakt zijn. Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden  nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd  beschouwd en mag de ondernemer, naast de in artikel 12 genoemde  annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte opslagkosten  rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is. 

4. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door de  ondernemer in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening  door verzekering gedekt.  

 

Artikel 10 | Vervoer en beschadiging bij aflevering 

1. Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen, behalve bij  meeneemartikelen of als er iets anders is afgesproken. De ondernemer  draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als de  producten door een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt de  ondernemer voor een goede verzekering.  

2. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de  afnemer dit op het afleverbewijs vermelden. Als er bij levering geen  gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan  noteert de afnemer dat op het afleverbewijs. Het is raadzaam zichtbare  beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen aan de ondernemer te  melden.  

3. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering  maar voor het vervoer zo veel mogelijk controleren of de producten  onbeschadigd en compleet zijn.  

 

Artikel 11 | Betaling 

(Voor alle producten en diensten gelden de maximale  aanbetalingspercentages van artikel 5 lid 1 en 2) 

1. De algemene betalingsconditie bij koop en verkoop is betaling bij  aflevering (contant of pinbetaling), ook als er aanneming van werk  (diensten) in de overeenkomst is begrepen. Afnemer mag er ook  voor zorgen dat het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de  bankrekening van de ondernemer.  

2. Een andere betalingsconditie afspreken mag, maar het is wettelijk  verboden om een consument vooruitbetaling van meer dan de helft  van de koopsom als enige betalingsconditie aan te bieden. 

3. Bij aanneming van werk (uitsluitend diensten en eventueel  kleinmateriaal) geldt dat betaald wordt in termijnen evenredig met de  voortgang van het werk.  

4. Bij een combinatie van consumentenkoop en aanneming van  werk, bijvoorbeeld bij het in opdracht maken van een (maatwerk) product door de ondernemer, gelden de wettelijke bepalingen van  consumentenkoop.  

5. De ondernemer die in gedeelten materialen, producten en/of  diensten bij afnemer levert, mag bij elke deellevering betaling van het  geleverde deel vragen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer  een deelfactuur.  

6. Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk 14  dagen na ontvangst, tenzij anders afgesproken.  

7. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling  volgens de wet in verzuim. Toch zendt de ondernemer na het  verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin  hij afnemer op zijn verzuim wijst. De ondernemer geeft hem de kans  alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te  betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet.  

8. Na deze nadere termijn mag de ondernemer zonder nadere  ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan  verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de afnemer. Die  kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving  toegestane percentage van de hoofdsom. 

 

Artikel 12 | Annulering 

1. Als de afnemer annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd.  De schade van een ondernemer bij annulering bestaat uit de  brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd  met niet gemaakte variabele kosten. In de praktijk blijkt de schade van  ondernemers meer dan 30% van de koopsom te zijn als er nog niet  geleverd is en (aanzienlijk) hoger als er al onherroepelijk is ingekocht.  Meer informatie over (de hoogte van) annuleringskosten in de  woonbranche is te vinden op www.cbw-erkend.nl.  

2. De ondernemer moet zijn schade aannemelijk maken. 

3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een  mondelinge annulering bevestigt de ondernemer dit schriftelijk. 

4. Bij de koop van een keuken kan een consument binnen 2 dagen,  beginnend de dag na het sluiten van de koop, schriftelijk annuleren  tegen een sterk gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met  een minimum van € 500. Als de consument geen e-mailadres van de  ondernemer heeft, dan kan hij ook per aangetekende brief annuleren.  Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van  de brief binnen 2 dagen is gebeurd.  

5. Annuleren is niet mogelijk: 

• bij de aankoop van een showroom- of B-keuzemodel, tenzij anders  is afgesproken; 

• voor het deel van de overeenkomst dat al is uitgevoerd en/of  geleverd. 

6. De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op  afstand gesloten overeenkomst geen annuleringskosten te betalen  bij gebruik van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze  verkoopmethodes is vastgelegd (zie ook artikel 18 B, C en D van deze  voorwaarden).  

 

Artikel 13 | Extra kosten, meerwerk   en/of minderwerk 

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de  uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, komen  voor rekening van de afnemer. Meerwerk en/of minderwerk zal naar  billijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt o.a. verstaan:  alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst  zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder  minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat  met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te  bevloeren vlakken, bijv. kolommen en insprongen en snijverlies, zijn  geen minderwerk. Op verzoek van de afnemer laat de ondernemer  restanten bij de afnemer achter.

 

Artikel 14 | Onuitvoerbaarheid  overeenkomst door overmacht  en onvoorziene omstandigheid 

1. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een  oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan  is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

2. Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel  of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan  worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs  mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit  te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan  hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels  te ontbinden.  

3. In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een  pandemie of oorlog, zullen partijen in onderling overleg treden.  

 

Artikel 15 | Comformiteit en garantie 

1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de  consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag  verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat  door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.  Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de consument  recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of  prijsvermindering.  

2. De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie op de geleverde  producten, boven op de wettelijke verplichtingen van lid 1. Partijen  kunnen schriftelijk ook een langere garantieperiode afspreken. De  2-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met  niet met de bestemming corresponderend gebruik door afnemer.  

Bij consumentenkoop maakt de ondernemer dat aannemelijk. De  ondernemer draagt de kosten van reparatie resp. vervanging, incl.  vracht- en voorrijkosten;  

Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer  het product niet te vervangen. Als de afnemer naar het buitenland is  verhuisd, worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het  oorspronkelijke afleveradres.  

3. Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk  voorkomen of beperken.

4. Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 2 kan een consument  nog rechten hebben op grond van de wet (als omschreven in lid 1).  De ondernemer kan zich dan niet beroepen op het aflopen van deze  garantie.  

5. De verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot  conformiteit en garantie van lid 1 en 2 vallen niet onder de  aanbetalingsregeling genoemd in artikel 19. Bij faillissement/ surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van de ondernemer  kan de afnemer zich melden als schuldeiser bij curator/bewindvoerder. 

6. Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft  aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer. 

7. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de  bestemming corresponderend gebruik van de geleverde producten  of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is  afgesproken.  

8. De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder  wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt  onderhouden en behandeld.  

9. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht  op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het  geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn  

volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.  10. Uitgezonderd van de garantie van lid 2 zijn: (wegwerp)batterijen,  verwisselbare lichtbronnen, woonaccessoires en normale slijtage. Tenzij  anders overeengekomen zijn eveneens uitgezonderd showmodellen,  B-keuze-producten en/of verkoop via een veiling.  

11. De garantie genoemd in lid 2 is niet overdraagbaar.

 

Artikel 16 | Aansprakelijkheid 

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die  hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk  is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken. Die  oorzaken kunnen bijv. zijn:  

• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van  het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;  • het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes  door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV leidingen en haarden;  

• een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de  betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme  verandering daarin;  

• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien  en voor zover deze niet door de ondernemer is aangebracht of een  onvoldoende vlakke ondervloer, als deze niet door de ondernemer  is aangebracht. De ondernemer meldt voor de start van het werk het onvoldoende vlak zijn dan wel ongeschiktheid van de tussen- of  ondervloer aan de afnemer, voor zover dit door de ondernemer naar  objectieve maatstaven vast te stellen is;  

• het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de ondernemer vooraf  de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat  daarvan voldoende was.  

 

Artikel 17 | Klachten over gebreken  en schade 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door  ondernemer veroorzaakte schade moeten volledig en duidelijk  omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet zo snel  mogelijk, bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren. 

2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om gebreken aan  het geleverde te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer  klachten daarover zo spoedig mogelijk daarna, liefst binnen 14 dagen,  schriftelijk melden.  

3. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om andere door de  ondernemer veroorzaakte schade te constateren en/of te melden,  dan moet de afnemer de schade zo spoedig mogelijk daarna  schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als  binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door ondernemer  is ontvangen, dan wordt aangenomen dat er geen schade door  ondernemer is veroorzaakt. Deze termijn is belangrijk voor een soepele  afhandeling van de klacht en het verhalen van schade op derden of de  aansprakelijkheidsverzekering. 

4. Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid  om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten  behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering en/of eventuele  aanspraken op derden. Ook verleent de afnemer medewerking aan  reparatie door of namens de ondernemer.  

5. Over gebreken die pas na levering in het gebruik ontstaan wordt  zo spoedig mogelijk na ontstaan -uiterlijk binnen twee maanden na  ontdekking- geklaagd, bij voorkeur schriftelijk.  

6. Het zo snel mogelijk indienen van een klacht is in het belang van  zowel afnemer als ondernemer. Niet tijdig klagen kan tot gevolg  hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.  

 

Artikel 18 | Op afstand en buiten  de verkoopruimte gesloten  overeenkomsten

A - De overeenkomst  

1. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft  aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de  ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument  de overeenkomst ontbinden.  

2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de  ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter  beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor  een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen,  zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen. 

3. De ondernemer mag -als de wet dit toestaat- onderzoeken of de  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er  omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord  aangaan van de overeenkomst. Als dit een goede reden geeft om de  overeenkomst niet aan te gaan, mag de ondernemer gemotiveerd een  bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere voorwaarden stellen. 

4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/of de  dienst de volgende informatie meesturen:  

a. het bezoekadres van de ondernemer waar de consument met  klachten terecht kan;  

b. de voorwaarden waaronder en hoe de consument van het  herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding over  het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;  

c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

d. de prijs van het product of dienst inclusief belastingen, eventuele  afleverkosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de  overeenkomst;  

e. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier  voor herroeping. Deze informatie moet door de consument op te slaan  en te raadplegen zijn.  

B - Herroepingsrecht (uitsluitend voor op afstand en buiten de  verkoopruimte gesloten overeenkomsten) 

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de  aankoop van een product -al dan niet gecombineerd met een dienst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van  redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar  de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven. 

2. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat het product door de  consument (of op verzoek van de consument namens hem) is  ontvangen. Bij meerdere deelleveringen uit één bestelling geldt dat  de bedenktijd begint de dag waarop de laatste deellevering door of  namens de consument is ontvangen.  

3. Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in  op de dag na het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren  over herroepingsrecht:  

4. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het  herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft  verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de in lid  B vastgestelde bedenktijd.  

5. Zodra de ondernemer alsnog de in lid 4 bedoelde informatie  verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de  consument die informatie alsnog heeft ontvangen.  

C - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het  product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken  of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van  het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en  inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

2. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid C1, dan is hij  aansprakelijk voor waardevermindering van het product. 

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van  het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van  de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht  heeft verstrekt.  

D - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en  kosten daarvan  

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij  dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping  of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze  melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij  dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als  de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De  consument heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt  voordat de bedenktijd is verstreken.  

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde  toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en  conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke  instructies.  

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van  het herroepingsrecht ligt bij de consument.  

5. Bij een overeenkomst op afstand draagt de consument de  rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product behalve: 

a. als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten  moet dragen; of  

b. als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen.  Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt de  ondernemer de retourkosten van het product.  

6. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht  het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de  consument het uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.  

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten  als:  

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie  over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het  modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of 

b. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering  van de dienst heeft verzocht.  

8. Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten  ontbonden.  

E - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

1. Als de ondernemer herroeping door de consument op  elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een  ontvangstbevestiging.  

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument,  inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na  de dag van de herroeping. Hij mag wachten met terugbetalen tot  hij het product heeft ontvangen, behalve als de ondernemer het  product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft  teruggezonden. Als de consument kan aantonen dat het product is  teruggezonden maar het komt niet aan bij de ondernemer, dan zal de  consument het door hem ingeschakelde vervoerbedrijf verzoeken een  onderzoek te doen naar de vermissing van het product. 

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel  als de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De  terugbetaling is kosteloos voor de consument.  

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van  levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer  de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

F - Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten  van het herroepingsrecht, als hij dit tijdig voor het sluiten van de  overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft vermeld: 

1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst,  maar alleen als:  

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande  toestemming van de consument; en  

b. de consument heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn  herroepingsrecht; en 

c. de ondernemer de consument een bevestiging van de overeenkomst  en de verklaring zoals bedoeld in het vorige lid heeft verstrekt.  2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten,  die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een  individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor  een specifieke persoon bestemd zijn.  

3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden  teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. 

4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd  zijn met andere producten.

 

Artikel 19 | Aanbetalingsregeling 

(Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden op  www.cbw-erkend.nl).  

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op een overeenkomst op  gebied van woninginrichting, gesloten in een fysieke winkel of buiten  de verkoopruimte (bijv. bij consument thuis, op straat of sommige  beurzen).  De regeling is van toepassing als de consument bij faillissement/ surseance/wettelijke schuldsanering van de ondernemer geen product  en/of dienst geleverd krijgt terwijl hij wel heeft aanbetaald. Deze  regeling houdt in dat de consument een vervangende overeenkomst  kan sluiten met een andere CBW-erkende woonwinkel. De aanbetaling  wordt op de prijs in mindering gebracht door en voor rekening van  deze CBW-erkende woonwinkel. Er wordt geen geld terugbetaald.  1. De regeling kent de volgende voorwaarden:  

a. De consument doet een schriftelijk beroep op de aanbetalingsregeling bij de SG CBW. Dat kan via www.cbw-erkend.nl. Dit beroep moet uiterlijk 3 maanden nadat de  curator het onder lid 1 b bedoelde bewijs heeft verstrekt, maar in ieder  geval uiterlijk 6 maanden na uitspraak van faillissement/surseance/ wettelijke schuldsanering bij SG CBW ontvangen zijn. 

b. De consument overlegt hierbij een kopie van de overeenkomst,  een aanbetalingsbewijs en een kopie van het bericht van de curator/ bewindvoerder dat de overeenkomst niet wordt uitgevoerd en dat de  aanbetaling niet wordt terugbetaald.  

c. Wanneer de curator binnen 3 maanden na uitspraak faillissement/ surseance/wettelijke schuldsanering het in lid 1 b bedoelde bewijs nog  niet heeft verstrekt, dan kan de consument toch een beroep doen. Dan  volstaat in plaats van het document van de curator bedoeld onder 1 b  een bevestiging van de curator dat de vordering van de consument is  vermeld op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers.  d. De consument is verplicht zijn vordering op de oorspronkelijke  ondernemer (tot het maximale aanbetalingspercentage in artikel 5  lid 2) aan de SG CBW over te dragen.  

2. De SG CBW laat binnen 2 maanden na ontvangst weten of het  beroep terecht is. Zo ja, dan verstrekt de SG CBW schriftelijk het  bewijs waarmee de consument een vervangende overeenkomst kan  sluiten. Een lijst van ondernemers, zo veel mogelijk in hetzelfde (prijs) segment, is in te zien op www.cbw-erkend.nl. Daar staat ook uitgelegd  hoe deze lijst wordt samengesteld. De consument kan zelf suggesties  aandragen bij SG CBW.

3. Bij het sluiten van de vervangende overeenkomst gelden de  volgende regels:  

a. De consument overhandigt direct het in lid 2 bedoelde bewijs van de SG CBW aan de ondernemer waarmee de vervangende overeenkomst  wordt gesloten.  

b. De consument sluit de vervangende overeenkomst binnen 6  maanden na ontvangst van het bewijs.  

c. De aanbetaling van de consument wordt van de nieuwe prijs  afgetrokken maar niet meer dan 25 of 15% van de oorspronkelijke prijs  en niet meer dan 25 of 15% van de nieuwe prijs als die lager is dan de  oorspronkelijke prijs (rekenvoorbeelden: zie www.cbw-erkend.nl). Het  percentage van 15% geldt voor:  

• keuken/badkamer(-onderdelen) en sanitaire producten en/of in  verband daarmee te verrichten werkzaamheden;  

• parket, vloerplanken van massief hout, traprenovatie, marmoleum,  PVC, natuurstenen-, grind-, (grind)tegel-, giet-, beton-, betonlook-,  kurk- en laminaatvloeren en/of in verband met deze producten te  verrichten werkzaamheden.  

• eventuele overige productgroepen en/of diensten, als die op  www.cbw-erkend.nl staan vermeld.  

d. De ondernemer die is vermeld op de lijst werkt mee met het sluiten  van vervangende overeenkomsten. Hij mag alleen een vervangende  overeenkomst weigeren als hij aan SG CBW aannemelijk maakt dat dit  in zijn geval onredelijk is.  

e. De ondernemer met wie de consument een vervangende  overeenkomst wil sluiten, houdt zijn eigen, normale verkoopprijs aan.  Dat hoeft niet dezelfde prijs te zijn als de oorspronkelijke ondernemer  hanteerde. De regeling is dus geen prijsgarantie. Speciale actie-,  opruimings- of aanbiedingsartikelen mogen buiten het aanbod  blijven.  

4. Niet onder de aanbetalingsregeling vallen:  

• overeenkomsten op afstand;  

• overeenkomsten met zakelijke kopers;  

• de productgarantie genoemd in artikel 15;  

• het sluiten van een vervangende overeenkomst zonder toetsing  door SG CBW (zie lid 1 en 2);  

• het meerdere boven de genoemde percentages. Er kan ook geen beroep op de regeling worden gedaan als de  curator ervoor zorgt dat hij of een andere partij de oorspronkelijke  overeenkomst tegen dezelfde condities kan uitvoeren.  

 

Artikel 20 | De geschillenregeling 

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de tot Geschillen  tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de  uitvoering van overeenkomsten, waarbij het belang van de consument  tenminste € 250 bedraagt, kunnen zowel door de consument als  door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij Stichting  UitgesprokenZaak.nl, verder te noemen de geschillenbeslechter.  Hoe dit in zijn werk gaat en hoe een geschil aanhangig gemaakt kan  worden is na te lezen op www.cbw-erkend.nl of www.uitgesprokenzaak.nl. Alle informatie kan eveneens worden  aangevraagd bij Stichting UitgesprokenZaak.nl, Postbus 505,  3700 AM Zeist. 

2. De consument moet zijn klacht eerst bij de ondernemer melden. De  ondernemer moet in de gelegenheid zijn gesteld om: 

• op de klacht te reageren; en 

• de klacht te onderzoeken, te erkennen of af te wijzen; en

• bij een erkende klacht deze op te lossen. De termijn voor oplossing  wordt bepaald op 6 weken, tenzij de ondernemer een andere  redelijke termijn heeft aangegeven die nodig is om de klacht op  te lossen, in welk geval de door de ondernemer meegedeelde  termijn geldt.  

3. Als de ondernemer een aanbod heeft gedaan ter oplossing van  de klacht of de klacht heeft afgewezen, en de consument gaat niet  akkoord, dan moet de consument dit aanbod aantoonbaar afwijzen dan  wel aantoonbaar aan de ondernemer meedelen dat hij het daarmee  niet eens is. Daarna heeft de ondernemer nog twee weken tijd om  een aangepast voorstel te doen. Als de consument daarmee ook niet  akkoord gaat, dan wijst hij dit voorstel aantoonbaar af, alvorens het  geschil in behandeling genomen kan worden.  

4. Als niet is voldaan aan het bepaalde in lid 2 en 3, kan het geschil  niet in behandeling genomen worden.  

5. De consument kan tot 12 maanden na het indienen van zijn  klacht bij de ondernemer het geschil aanhangig maken bij de  geschillenbeslechter, tenzij partijen anders overeenkomen. 

6. Als de consument een geschil aanmeldt bij de geschillenbeslechter  is de ondernemer aan deze keuze gebonden.  

7. Als de ondernemer een geschil behandeld wil zien door de  geschillenbeslechter, dan kan dat alleen met medewerking van de  consument. Als deze daaraan niet meewerkt, dan is de ondernemer vrij  om het geschil bij de rechter aanhangig te maken.  

8. Het geschil kan door de geschillenbeslechter worden opgelost door: 

• bemiddeling door de geschilbehandelaar;  

• bemiddeling door een deskundige;  

• een bindende uitspraak.  

9. Het reglement van de geschillenbeslechter is te raadplegen op  www.uitgesprokenzaak.nl.  

10. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding  verschuldigd. De tarieven staan vermeld op www.uitgesprokenzaak.nl. 

11. Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde geschillenbeslechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.  Voor online aankopen mag ook een klacht worden ingediend bij het  Europese Platform Online Dispute Resolution http://ec.europa.eu/odr. 

12. Buiten Nederland wonende consumenten zorgen zelf, en  voor eigen rekening, ervoor dat het gebrekkige product bij de  geschillenbeslechter kan worden beoordeeld door een deskundige. Als dit niet mogelijk is, dan volstaat een deskundigenrapport dat is  opgesteld door een deskundige van een door het thuisland van de  consument erkende geschillencommissie, vertaald in het Nederlands  of Engels door een erkend tolk/vertaler.  

13. Als de consument (deels) heeft betaald en de ondernemer zonder  (gerechtvaardigde) reden  

• niet uitlevert, of 

• niets of nauwelijks meer van zich laat horen over een afgesproken  levering, of 

• met (verschillende) excuses de levering meermaals uitstelt, of • de (aan)betaling niet terugbetaalt als de consument de koop terecht  heeft ontbonden of herroepen in een van de hiervoor genoemde  situaties, dan zal de geschillenbeslechter een poging doen om de situatie tussen  consument en ondernemer op te lossen. Lukt dat niet, dan eindigt  daarna de behandeling en krijgt de consument het klachtengeld terug.

 

Artikel 21 | Nakomingsgarantie 

1. De SG CBW staat garant voor de nakoming van een door de  geschillenbeslechter gewezen bindend advies of een door de  bemiddelingsdeskundige vastgelegde schikking, behalve in de  situaties beschreven in lid 5 (beperkte nakomingsgarantie) en leden 6  en 7 (geen nakomingsgarantie). De consument moet een schriftelijk beroep doen op de  nakomingsgarantie bij de SG CBW (via www.cbw-erkend.nl). Dit  mag vanaf het moment dat zowel de tweemaandentermijn van lid  7a als de termijn waarbinnen de ondernemer de schikking of het  bindend advies had moeten nakomen is verstreken. Het beroep op de  nakomingsgarantie moet uiterlijk binnen 3 maanden na het verstrijken  van deze termijnen zijn gedaan.  

2. De SG CBW zal na een beroep op de nakomingsgarantie altijd eerst  de ondernemer gelegenheid geven na te komen. De consument werkt  daaraan mee, ook al zijn termijnen die de geschillenbeslechter stelde  al verlopen.  

3. Als de geschillenbeslechter een ondernemer zowel verplicht tot  betaling van een bedrag als het uitvoeren van werkzaamheden,  dan zullen eerst de werkzaamheden worden uitgevoerd alvorens de  betaling wordt verricht, ook al vermeldt het bindend advies een andere  volgorde.  

4. Als het bindend advies de ondernemer verplicht om een product  terug te nemen, dan moet de consument daaraan meewerken en  de ondernemer tot terugneming in de gelegenheid stellen. Aan de  consument terug te betalen bedragen hoeven pas na terugname  uitgekeerd te worden, ook als het bindend advies een andere volgorde  aangeeft, tenzij de ondernemer niet meewerkt aan nakoming van het  bindend advies.  

5. De nakomingsgarantie is beperkt tot: 

a. € 10.000 per bindend advies; 

b. € 2.269 per geschil voor keukens en badkamers en € 1.361 per  geschil voor overige producten/diensten, alsmede een totaalbedrag  van € 25.000 voor alle geschillen tezamen, als er sprake is van  faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering of  feitelijke beëindiging van de (verkoop)activiteiten van het bedrijf  tussen het moment van de dagtekening van bindend advies of  schikkingsovereenkomst en het moment waarop de consument een  geldig beroep op de nakomingsgarantie doet binnen de in  lid 1 vermelde termijnen. Nadat de termijn is verstreken waarbinnen  een beroep op de nakomingsgarantie kan worden gedaan, zal de  SG CBW (de) gegronde beroep(en) op de nakomingsgarantie van  de consument(en) uitkeren. Als de gezamenlijke beroepen boven  € 25.000 uitkomen, dan zal SG CBW naar rato uitkeren. Daarbij  wordt gestreefd naar een uitkering binnen uiterlijk zes weken na het  verstrijken van de laatstgenoemde termijn.  

6. De SG CBW verschaft geen nakomingsgarantie als voor of tijdens  een procedure bij de geschillenbeslechter sprake is van: 

a. faillissement/surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van  de ondernemer;  

b. feitelijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. Bepalend is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het  Handelsregister is ingeschreven, of een eerdere datum waarvan de  SG CBW de feitelijke beëindiging van de (verkoop)activiteiten van het  bedrijf aannemelijk kan maken.  

7. De SG CBW verschaft ook geen nakomingsgarantie in de volgende  situaties:  

a. als de ondernemer het bindend advies binnen 2 maanden na  dagtekening ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd;

b. als er sprake is van de situatie zoals omschreven in artikel 20 lid 13; 8. De consument draagt zijn vordering over (cedeert) aan SG CBW tot  het bedrag van het uitgekeerde bedrag. SG CBW spant zich, zoveel als  redelijkerwijs van haar kan worden verwacht, in om haar vordering en  eventueel de restantvordering van de consument, zonder kosten voor  de consument, op de nalatige deelnemer te verhalen. Wanneer de  deelnemer voor de rechter wordt gedaagd, dan moet de consument  om praktische redenen ook het meerdere overdragen (cederen) aan  SG CBW.  

 

Artikel 22 | Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,  zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als de consument gevestigd  is in een ander EU-land dan Nederland en de wet in dat EU-land kent  hem verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten  toepassen.  

© Koninklijke INretail, Postbus 762, 3700 AT Zeist